Eigen afspraken

Dienstbetrekking

Verloning.nl verzorgt de administratie voor opdrachtnemers, maar is niet betrokken bij de voorwaarden die de opdrachtnemer met zijn of haar opdrachtgever afspreekt. De ingeschrevene komt wel via de figuur van het fictief werknemerschap bij Verloning.nl op de loonlijst waarbij de verschuldigde (loon)belasting en ZVW via voorheffing wordt ingehouden.

Afdracht van belastingen

Zowel de loonheffing, de zorgverzekeringswet (ZVW) als de werknemersverzekeringen kennen de zogenaamde fictieve dienstbetrekking; óók wanneer er geen echte arbeidsovereenkomst is (tussen een werknemer en werkgever) mag een aangewezen inhoudingsplichtige loonheffing (loonbelasting en premies volksverzekeringen) inhouden en samen met ZVW premies en eventuele premies werknemersverzekeringen afdragen. Het gaat daarbij om situaties waarbij de arbeidsverhouding dicht bij de verhouding werkgever/werknemer ligt, maar niet voldaan wordt aan alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst namelijk loon, gezag en persoonlijke aard.

Fictieve dienstbetrekking

1 Besluit van 24 december 1986, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 5 van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 5 van de Ziektewet en artikel 5 van de Werkloosheidswet Stb 1986,655, zoals laatstelijk gewijzigd op 14 juni 2017 Stb. 2017,270

1

De regeling voor opting in

Artikel 4 Wet Loonbelasting (LB) en artikel 2g en 3 Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Uitvb. LB). Op grond van deze regeling kan een belastingplichtige zich samen met de inhoudingsplichtige melden bij de belastingdienst en zo vrijwillig laten afdragen. De regeling voor opting-in geldt uitsluitend voor loonbelasting en premies volksverzekeringen.

2

De gelijkgesteldenregeling

Artikel 7 Wet LB en artikel 2c en artikel 3 Uitvb LB. Iemand staat in fictieve dienstbetrekking als diegene, anders dan als ondernemer, ten minste twee dagen per week tegen een bruto inkomen van minimaal 2/5 van het wettelijke minimum loon persoonlijke arbeid verricht (artikel 4 letter e Wet LB en 2c Uitvb LB). Deze regeling bestaat ook voor wat betreft de werknemersverzekeringen op grond van artikel 5 Ziektewet, artikel 5 Werkloosheidswet, Artikel 5 WAO en artikel 8 WIA, samen met het besluit Aanwijzing Gevallen die als dienstbetrekking worden beschouwd. In artikel 6 van dit besluit staat dat als werkgever beschouwd wordt diegene die zich verplicht heeft loon te betalen.

Fictieve dienstbetrekking

De opdrachtnemer kiest ervoor om buiten dienstbetrekking (dus niet als werknemer) werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever, én om een fictieve dienstbetrekking aan te gaan met Verloning.nl en de facturering van de vergoedingen te laten lopen via Verloning.nl.

In de praktijk

De opdrachtnemer kiest ervoor om buiten dienstbetrekking (dus niet als werknemer) werkzaamheden te verrichten voor een opdrachtgever, én om een fictieve dienstbetrekking aan te gaan met Verloning.nl en de facturering van de vergoedingen te laten lopen via Verloning.nl.

Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen dat de vergoeding op grond van de overeenkomst van opdracht door Verloning.nl aan de opdrachtgever gefactureerd zal worden. Verloning.nl zal daarbij op verzoek van de opdrachtnemer de ontvangen vergoedingen (na werkgeverslasten) aanmerken als loon in de zin van de wet op de loonbelasting 1964. Verloning.nl zal loonheffing berekenen, inhouden en afdragen en het resterende netto bedrag uitbetalen aan de opdrachtnemer.

Contact

Is je interesse gewekt?

Wil je eens sparren over jouw specifieke situatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We helpen je graag eigen baas worden op een manier die bij jou past.